KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Wizja i misja :

„ Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, promujące zdrowie i bezpieczeństwo”.

 

Wizja przedszkola :

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, otwartą na ich potrzeby;

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości;

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole;

oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych;

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji , pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia , działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych : dobra, piękna, i prawdy.

Wszyscy przestrzegają praw , dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Stosowane programy i aktywne metody pracy gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola

 

Misja przedszkola :

Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne, zdrowotne i fizyczne.

Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Organizuje sprawne zarządzanie placówką.

Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

Cele szczegółowe :

Realizacja założeń reformy oświatowej.

Zapewnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo- dydaktycznej, a także o atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Wykorzystanie twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i przedszkolu .

Ścisła współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.

Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

 

Kryteria sukcesu :

Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego.

Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

Liczny udział dzieci w konkursach i przeglądach itp.

Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji do osiągnięcia sukcesu.

 

Po ukończeniu przedszkola nasz wychowanek :

Wykazuje się samodzielnością i umiejętnością współdziałania z innymi.

Jest odporny na trudności i niepowodzenia, gotowy do podejmowania obowiązków i zadań w szkole.

Zna i przestrzega zasady warunkujące bezpieczeństwo.

Potrafi się zachować w sytuacjach zagrażających własnemu zdrowiu.

Świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego.

Jest wrażliwy na piękno otaczającego nas świata, aktywnie uczestniczy w jego tworzeniu.

Posiada wiele różnorodnych zainteresowań i chętnie je rozwija.

Potrafi myśleć ,mówić , słuchać i rozumieć. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

Wykazuje się umiejętnością operacyjnego myślenia.

Jest odporny w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego i przejawia motywację do nauki szkolnej.